گوگل پلاس انجمن مکاریتم پایان نامه وبلاگ موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد عمران راه و ترابری
  • کارشناس مهندسی
  • 5065 بازدید
  • 1 نظر
  • خدمات

موضوعات پیشنهادی پایان نامه عمران راه و ترابری

1-    مدل سازی فراوانی تصادفات بزرگراه های درون شهری

2-    مدل سازی فراوانی تصادفات جاده های دو خطه دوطرفه

3-    بررسی نقش عوامل مربوط به جریان ترافیک در رخداد تصادفات بزرگراه های درون شهری

4-    بررسی نقش عوامل هندسی در رخداد تصادفات بزرگراه های درون شهری

5-    بررسی نقش عوامل مربوط به جریان ترافیک در رخداد تصادفات جاده های دو خطه دوطرفه

6-    بررسی نقش عوامل هندسی در رخداد تصادفات جاده های دو خطه دوطرفه

7-    مدل سازی فراوانی تصادفات تقاطع های چراغدار

8-    شناسایی و اولویت بندی متغیرهای اقلیمی تاثیر گذار بر ایمنی راهها

9-    مدل سازی ارتباط بین میزان تصادفات و احتمال برخورد ترافیکی در معابر درون شهری

10-                       محاسبه ضریب همسنگ سواری در مسیرهای برون شهری

11-                       ارائه روشی برای کاهش تأخیر در چراغ های راهنمایی

در سال هاي نزديك مدل هاي آماري فراواني براي كاوش درباره اثراتي كه متغيرهاي گوناگون مي تواند روي شاخص هاي ايمني راه مانند فراواني (شمار)يا شدت تصادفات بگذارد، ساخته شده است. ساخت مدل هاي آماري دقيق، قابل اطمينان و فراگير براي تحليل تصادفات خودرويي، از اهميت زيادي در مطالعات مربوط به ايمني راههابرخورداراست. اين مدل ها مي تواند در شناسايي نقاط حادثه خيز، پيش بيني تصادفات خورويي و از آنجا اصلاح شرايط حادثه ساز و بهبودايمني راهها نقشي كارا داشته باشد. روش هايي كه تاكنون براي ساخت مدل هاي آماري پيش بيني تصادفات ساخته شده را مي توان به چهار گروه عمده زير تقسيم نمود:

1-    روش هاي تحليل چندمتغيره.

2-    روش هاي بيزتجربي

3-    روش هاي شبكه عصبي

4-    روش هاي منطق فازي

از ميان اين روش ها، روش هاي تحليل چندمتغيره ساليان درازي بطور موفقيت آميز براي مدل سازي تصادفات بكاررفته است و امروزه اين روش ها پركاربردترين روش هاي مدل سازي تصادفات است. ديگر روش هاي مدل سازي كه اشاره گرديد، با وجود اينكه از توانايي بالايي در پيش بيني تصادفات برخورداراست، اما پيشينه زيادي ندارد و مدت هاي زيادي نيست كه در عرصه مدل سازي مطرح شده است. از اين رو اين روش ها هنوز درمرحله تكامل است و براي كاربردگسترده تر آنها درتحليل و مدل سازي تصادفات نياز به تحقيقات بيشتري است. اكثر روش هاي تحليل چندمتغيره با مدل هاي رگرسيوني سروكار دارد و اساساً شايد بتوان مدل هاي رگرسيوني را پركاربردترين مدل هاي پيش بيني تصادفات دانست.

در سال هاي گذشته پژوهش هاي فراواني براي ساخت مدل هاي پيش بيني تصادفات در امكان هاي حمل و نقلي مانند آزادراهها، بزرگراه هاي جاده اي و درون شهري صورت گرفته است كه محدوده  مشترك همه اين مدل ها، مدل هاي رگرسيون چهارگانه پواسن، دوجمله اي منفي، پواسن پرصفر و دوجمله اي منفي پرصفر است. عوامل مؤثر در رخداد تصادفات با شدت هاي گوناگون مي تواند مربوط به جريان ترافيك مانند حجم ترافيك و سرعت، طرح هندسي راه مانند پهناي خطوط، طرح قوس ها و دسترسي ها ، كيفيت و شرايط روسازي مانند ضريب اصطكاك جانبی و شيارشدگي ، ويژگي هاي رانندگان مانند جنس و سن راننده يا آب و هواي منطقه مانند بارش برف و باران باشد.

استفاده از فن آوری های امکان برخورد ترافیکی (Traffic Conflict) در برآورد ایمنی اجزای راه های درون شهری مانند تقاطع های چراغدار، بخش های راه در بزرگراه ها و شریان های درون شهری، بطور پیوسته ذهن پژوهشگران ایمنی ترافیک درون شهری را به خود مشغول کرده است. امکان گردآوری داده های امکان برخوردها برای ارزیابی ایمنی یک بخش مشخص از راه با استفاده از سه روش مشاهده گرهای میدانی، مدل های شبیه سازی و ثبت با دوربین بررسی می شود. هر یک از این سه روش مزایای و معایب خود را دارند. با درک و شناخت مزایا و محدودیت های پیش روی روش های گردآوری شمار امکان برخوردهای ترافیکی و برآورد رابطه منطقی و قابل اعتماد میان شمار تصادفات و امکان برخوردهای مشاهده یا برآورد شده می خواهیم به مدل سازی ارتباط بین تعداد تصادفات و امکان برخوردهای ترافیکی در معابر شهری بپردازیم. برای این کار نخست به داده های آمار تصادفات، امکان برخوردهای ترافیکی و پارامترهای ترافیکی نیاز داریم. آمار تصادفات با همکاری اداره کل راهنمایی و رانندگی جمع آوری خواهد شد که این مجموعه از داده ها شامل تعداد تصادفات، نوع برخورد و نحوه ی برخورد خواهد بود. جمع آوری تعداد و احتمال برخوردهای ترافیکی در هر تقاطع نیز به روش مشاهده ی میدانی صورت می گیرد. پارامترهای ترافیکی هر یک از تقاطع ها مانند طرح هندسی، عرض معبر، عرض میانه، حجم های عبوری، حجم گردش ها، ظرفیت تقاطع، زمان بندی چراغ راهنمایی و غیره با همکاری اداره حمل ونقل و ترافیک گرد آوری خواهد شد.

در پژوهش هایی که تاکنون برای برآورد ضریب همسنگ سواری انواع خودروهای سنگین در راه های درون شهری و جاده های برون شهری انجام شده  روش های گوناگونی ارائه گردیده است. در تمام این روش ها ضریب همسنگ سواری خودروهای سنگین برحسب عوامل مربوط به جریان ترافیک مانند حجم ترافیک، سرعت، چگالی، تردد، سرفاصله زمانی و مکانی و زمان بندی چراغ های راهنمایی و یا پارامترهای هندسی راه های شریانی و تقاطع های بدون چراغ یا چراغدار درون شهری یا بزرگراه ها و آزادراه های درون شهری یا برون شهری و یا جاده های دوخطه دوطرفه برون شهری برآورد شده است. انواع خودروها شامل خودروهای سواری، خودروهای سنگین و سایر خودروها در جریان ترافیک حضور دارند. تفاوت در نوع خودرو، طول، نسبت توان موتور به وزن وسیله، قدرت مانور و عملکرد مثلاً حمل مسافر یا بار، باعث می شود اثرات ترافیکی هر کدام از این وسایل در شرایط مختلف مانند شیب خیابان، ترکیب وسایل مختلف و غیره متفاوت باشد. خودروها به دو دلیل در ترافیک اثر منفی دارند. اولاً از سواری بزرگترند و بنابراین سطح بیشتری از جاده را اشغال می کنند، ثانیاً  از نظر قابلیت های عملکردی خصوصاً شتاب گیری، ترمز و قابلیت حفظ سرعت در سربالایی از اتومبیل سواری ضعیف ترند. خودروهای سنگین در عملکرد ترافیک در سرازیری نیز اثر می گذارند، بویژه وقتی سرازیری به اندازه ای تند است که خودروها مجبورند با دنده سنگین حرکت کنند. چون در تمام مطالعات امکان در نظرگیری اثرات ترافیکی انواع خودروها وجود ندارد، برای سادگی می توان تفاوت اثرات آنها بر جریان ترافیک را با یک خودروی مرجع شبیه سازی نمود و در تحلیل ها همسنگ آن بر حسب خودروی مرجع را بکار گرفت. از آنجا که معمولاً تعداد خودروهای سواری نسبت به دیگر وسایل بیشتر می باشد، این وسیله مرجع را سواری درنظر می گیرند تا از میزان خطای همسنگ سازی در تحلیل ها کاسته شود. با توجه به اینکه اثرات ترافیکی هر وسیله چند برابر اثرات ترافیکی یک سواری می باشد، ضریب همسنگ سواری برای هر خودرو تعریف می شود و در محاسبات مربوط به حجم ترافیک به جای هرکدام از آنها، معادل همسنگ سواری را قرار می دهند و در این صورت تحلیل های آماری و محاسبات ترافیکی تنها برای یک نوع خودرو انجام می شود.

تنها با ایجاد بهترین نوع فازبندي، زمان بندی و طول چرخه بهینه براي هر یک از تقاطع ها ، نمی توان به بیشترین کارایی جریان ترافیک شبکه دست یافت بلکه تأثیر متقابل تقاطعها بر روي یکدیگر نیز تأثیر قابل توجهی بر عملکرد شبکه دارد. در شبکه حمل و نقل شهري معمولاً فاصله تقاطعهاي مجاور به اندازهاي است که عملکرد آنها بر یکدیگر تأثیر می گذارد. با سبز شدن چراغ در تقاطع بالا دست، یک دسته وسایل نقلیه با یکدیگر به حرکت درآمده و تقریباً به صورت گروهی به تقاطع بعدي می رسند. اگر همزمان با رسیدن این گروه وسایل نقلیه، چراغ مسیر مربوطه در این تقاطع سبز باشد، مجموع تأخیرها و توقف هاي وسایل نقلیه کاهش چشمگیري یافته و کارآیی تقاطع شدیداً افزایش می یابد. براي دستیابی به این هدف به جاي کنترل مجزاي تقاطعها، از کنترل هماهنگ استفاده می شود. از مزایاي هماهنگ نمودن چراغهاي راهنمایی، می توان به بهبود ظرفیت در تقاطعهاي چراغدار نزدیک به یکدیگر، کاهش زمان سفر و تأخیر، کاهش تعداد توقف ها ،کاهش میزان تصادفات تقاطع ها، کاهش آلودگی هوا و صوتی و نیز صرفه جویی در مصرف سوخت اشاره کرد. چراغهاي راهنمایی معمولاً بطور مستقل و جداگانه براي کنترل تقاطع ها بکار می روند ولی گاهی بر حسب ضرورت و براي بازدهی بهتر ممکن است چراغهاي راهنمایی چند تقاطع یا کلیه تقاطعهاي یک مسیر را به طریقی به هم ارتباط داد و هماهنگ کرد. در سالهاي اخیر به کمک روشهاي نرم افزاری می توان چراغ هاي راهنمایی تقاطع هاي قسمتی از شهر یا تمام شبکه ترافیک شهر را به هم ارتباط داد و هماهنگ کرد.  این روش که کنترل منطقه اي ترافیک نامیده می شود، نیاز به مطالعات وسیع، دسترسی به تکنولوژي پیچیده و پیشرفته و صرف هزینه زیاد دارد.

در پژوهش ها پس از گردآوری متغیرهای مربوط به جریان ترافیک شامل حجم ورودی به تقاطع، طول چرخه چراغ ، تعداد فاز ، نسبت حجم به ظرفیت، سرعت متوسط حرکت ، تعداد ترمز هر وسیله نقلیه و متوسط زمان توقف هر خودرو توسط برداشت میدانی و به کمک داده های سازمان حمل و نقل و ترافیک به بنای یک رابطه منطقی، قابل اعتماد و نزدیک بین زمان تأخیر و پارامترهای ترافیکی اثرگذار روی آن در تقاطع های چراغدار پرداختیم. نتایج مدل سازی رابطه میزان تأخیر در تقاطع های چراغدار با پارامترهای ترافیکی تقاطع نشان می دهد، متغیرهای حجم ورودی به تقاطع، طول چرخه چراغ، تعداد فاز، سرعت متوسط حرکت و تعداد ترمز هر خودرو پشت چراغ نقش اثرگذاری در میزان تأخیر در تقاطع های چراغدار دارند در حالی که متغیرهای نسبت حجم به ظرفیت و متوسط زمان توقف هر خودرو نقش چندانی در برآورد میزان تأخیرهای ترافیکی در تقاطع های چراغدار ندارند.  

نظرات کاربران
  1. چهارشنبه 28 مرداد 1394 پاسخ

    تشکر خیلی خیلی زیاد بابت مطلب خوبی که گذاشتین خیلی به دردم خورد بی اندازه تشکر

نظر خود را درباره این مطلب ارسال کنید
 
 
 
 

فیسبوک موسسه انجام پایان نامه مکاریتم View Association of Mecharithm's LinkedIn profile لینکدین موسسه انجام پایان نامه مکاریتم View Mecharithm Associatoion's LinkedIn profile موسسه انجام پایان نامه و رساله دکتری Instagram Instagram